Wydarzenia Wydarzenia

Ogłoszenie o przetargu

Nadleśnictwo Orneta ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na dzierżawę nieruchomości rolnych.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Nadleśnictwa Orneta w terminie do 24.09.2018 r. do godz. 10.00.

Na kopercie należy umieścić napis: Przetarg na dzierżawę nr działki............. .

Oferta powinna zawierać imię, nazwisko i adres oferenta oraz proponowaną cenę za dzierżawę gruntu w zł/ha/rok.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 24.09.2017r. o godz. 11.00  w siedzibie Nadleśnictwa Orneta w Sali Narad. Kryterium przy wyborze ofert będzie wysokość zaproponowanego czynszu. Po rozstrzygnięciu przetargu oferenci zostaną powiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o terminie podpisania umowy.
Szczegółowe dane na temat działek są do wglądu w siedzibie Nadleśnictwa Orneta.

 

 

Foto: Zdzisław Bagiński