Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nadleśnictwo Orneta, ul. 1 Maja 26, 11-130 Orneta

Wejście na teren posesji Nadleśnictwa Orneta znajduje się od ulicy 1 Maja. Budynek siedziby Nadleśnictwa Orneta odsunięty od głównej ulicy około 20 m, posiada dwa czynne wejścia. Wejście główne (dla interesantów) do Nadleśnictwa znajduje się od strony wschodniej budynku bezpośrednio z placu manewrowego. Po lewej stronie wejścia głównego znajduje się wejście służbowe, prowadzące bezpośrednio do piwnicy budynku. Obiekt posiada również dwa wejścia, od szczytów, które są niedostępne dla nieuprawnionych osób (spoza Nadleśnictwa Orneta). Żadne z wejść do biura Nadleśnictwa Orneta nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Pojazdy pracowników i interesantów parkowane są na parkingu, znajdującym się na ogrodzonej posesji Nadleśnictwa Orneta. Parking jest udostępniony w godzinach pracy Nadleśnictwa.

Przed wejściem głównym znajdują się schody. Wewnątrz jest przedsionek, z którego można: wejść po schodach w górę do sekretariatu (pokój nr 2), gdzie dokonuje się rejestracji gości lub zejść schodami do piwnicy, gdzie znajdują się kancelarie leśnictw. Goście po rejestracji, z sekretariatu udają się na miejsce spotkania z osobą, z którą byli umówieni. W budynku brak jest wind.

Korytarze przebiegają na poziomie piwnicy, parteru i piętra przez długość całej kondygnacji. Wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają wysokich progów.

Na parterze oraz na piętrze budynku znajdują się toalety, które nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym. Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

W celu załatwienia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazany jest kontakt telefoniczny pod nr:

+48 55 24 21 149,

faks +48 55 24 22 902

bądź e-mailowy na adres: orneta@olsztyn.lasy.gov.pl