Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o przetargu na grunty rolne.

Nadleśnictwo Orneta ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych.

Nadleśnictwo Orneta ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych. Procedura przetargowa i dzierżawa gruntów będzie prowadzona na podstawie zarządzenia nr 29/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Orneta z dnia 31.05.2019 roku
(znak spr.: SA.2217.15.2019) w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów rolnych w trybie przepisów art. 39 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Nadleśnictwa Orneta w terminie 04.10.2021 roku do godziny 15.00. Na kopercie należy umieścić napis: "Przetarg na dzierżawę działki nr….". Oferta powinna zawierać imię, nazwisko i adres oferenta oraz proponowaną cenę za dzierżawę gruntu w zł/ha/rok. Dlatego też, należy wypełnić obowiązujący formularz ofertowy, który znajduje się w załączeniu.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 05.10.2021 roku o godzinie 9.00 w siedzibie Nadleśnictwa Orneta w Sali Narad. Kryterium przy wyborze ofert będzie wysokość zaproponowanego czynszu. Po rozstrzygnięciu przetargu oferenci zostaną powiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o terminie podpisania umowy. Szczegółowe dane na temat wykazu gruntów oraz wzorów umowy są do wglądu w siedzibie Nadleśnictwa Orneta od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Nadleśnictwa. Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

 

Ponadto należy zapoznać się z klauzulą informacyjną RODO, która znajduje się w załączeniu.