Lista aktualności Lista aktualności

Historia

Historia Nadleśnictwa Orneta

Obszar znajdujący się w zasięgu terytorialnym obecnego Nadleśnictwa Orneta w dawnych czasach był częścią ogromnych lasów o charakterze puszczy pierwotnej. W miarę upływu czasu oraz rozwoju osadnictwa lasy te uległy znacznym przekształceniom. Od VI wieku tereny dzisiejszego Nadleśnictwa Orneta zamieszkiwały dwa plemiona pruskie: Warmów od Północy i Pogezanów na południu. Według ówczesnych  kronikarzy  Prusowie przedstawiani są jako lud spokojny i gościnny oraz "najbardziej ludzki spośród ludzi" (kronikarz Adam z Bremy X wiek). Wierzenia plemion pruskich związane były ściśle z siłami przyrody. Wiara Prusów nakazywała im czcić święte lasy i gaje, dlatego też niechętnie trzebili puszczę zamieniając je na pola uprawne.

>>> Czytaj więcej


 Obręb Orneta

Przed 1945 rokiem część południowo-wschodnia obecnego obrębu Orneta w większości należała do Nadleśnictwa Łaniewo (l-ctwo Taftowo i południowa część l-ctwa Karbowo). Północna część leśnictwa Karbowo, łącznie z majątkiem Krosno, stanowiła własność Kurii Biskupiej, a pozostała część lasów należała do majątków: Bażyny, Bogatyńskie, Kierpajny i innych lub do miejscowych rolników. Część północna obrębu należała do Nadleśnictwa Zaporowo. Rezerwat "Dolina rzeki Wałszy" był lasem miejskim Pieniężna.

>>> Czytaj więcej


 Szkody i gradacje

      W okresie powojennym w lasach wchodzących w skład obecnego Nadleśnictwa Orneta występowały różne szkody, czasem znaczne, wyrządzane głównie przez owady i czynniki przyrody nieożywionej oraz mniejsze przez zwierzynę i grzyby pasożytnicze:

>>> Czytaj więcej


 Nadleśniczowie pracujący w Nadleśnictwie Orneta w latach 1945 do teraz

>>> Czytaj więcej


 Wspomnienia pierwszego nadleśniczego - Władysława Wadeckiego

O pierwszych trudnych powojennych latach i organizacji Nadleśnictwa Orneta dowiadujemy się z krótkiego szkicu-wspomnienia spisanego przez pierwszego Nadleśniczego - inż. Władysława Wadeckiego.

>>> Czytaj więcej