Wydawca treści Wydawca treści

Obręby

Obręb Orneta

Przed 1945 rokiem część południowo-wschodnia obecnego obrębu Orneta w większości należała do Nadleśnictwa Łaniewo (l-ctwo Taftowo i południowa część l-ctwa Karbowo). Północna część leśnictwa Karbowo, łącznie z majątkiem Krosno, stanowiła własność Kurii Biskupiej, a pozostała część lasów należała do majątków: Bażyny, Bogatyńskie, Kierpajny i innych lub do miejscowych rolników. Część północna obrębu należała do Nadleśnictwa Zaporowo. Rezerwat "Dolina rzeki Wałszy" był lasem miejskim Pieniężna.

Z braku danych sposoby prowadzenia gospodarki przed 1945r. nie są znane. Na podstawie obecnego stanu drzewostanów można tylko sądzić, że użytkowanie rębne na tym terenie prowadzone było zrębami zupełnymi, które odnawiano sztucznie siewem oraz sadzeniem (monokultury sosnowe z niewielką domieszką Św, Brz i Db). Kompleksy były podzielone na oddziały o innym przebiegu linii ostępowych i oddziałowych. Przebiegały w kierunku Pn-W ku Pn-Z i były wykorzystywane jako drogi.

Nie było robotników zawodowo pracujących w lesie. Korzystano z najemnej siły roboczej tzw. robotników rolnych. Wykonywali oni gro prac w terminach nie kolidujących z pracami w rolnictwie. Nie było też osad służbowych innych niż funkcyjne (tj. gajówki, leśniczówki, nadleśnictwa). W skład osad obowiązkowo (w zależności od hierarchii służbowej mieszkających w nich urzędników) wchodziły większe lub mniejsze budynki gospodarcze oraz deputaty rolne. Wnioskując z wielkości niektórych budynków i obszarów otaczających ich pól praca na roli rodziny leśnika przynosić mogła, przy dotowaniu produkcji rolnej w Prusach Wschodnich, znaczący dochód. Eksploatowano wszelkie miejscowe zasoby naturalne tj. żwir, piasek torf na własne potrzeby oraz na sprzedaż. Przy naturalnych ciekach wodnych funkcjonowały stawy rybne, w szkółkach produkowano sadzonki, w lesie zbierano zioła, owoce runa leśnego, nasiona, hodowano i pozyskiwano zwierzynę łowną, prowadzono prace żywiczarskie.

Na terenie lasów miejskich, które oprócz swych podstawowych funkcji były użytkowane, jako tereny rekreacyjne znajdowały się boiska sportowe, budynki restauracyjne, hotele. Tereny o szczególnych walorach krajobrazowych takich jak np. przełom rzeki Wałszy dużym nakładem sił i kosztów chroniono, udostępniając je jednak społeczeństwu.

W majątku biskupim w Krośnie oraz w Ornecie zlokalizowane były tartaki, które tarły drewno na potrzeby własne i na sprzedaż.
Pierwszy raz Nadleśnictwo Orneta utworzone zostało po II Wojnie Światowej w 1945r. W jego skład weszły dawne lasy państwowe, lasy kościelne i miejskie oraz część lasów prywatnych na mocy Dekretu PKWN z 12.XII.1944r. W wyniku przeprowadzonej w całym kraju reorganizacji podziału na nadleśnictwa w 1973 roku Nadleśnictwo Orneta zostało włączone do Nadleśnictwa Wichrowo jako obręb. 

Decyzją Dyrektora Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 9.XII.1990r. wydaną na podstawie Zarządzenia nr 14 Naczelnego Dyrektora LP z dnia 6 sierpnia 1990r. z dniem 1 stycznia 1991r. ponownie utworzone zostało jednoobrębowe Nadleśnictwo Orneta z siedzibą w Ornecie, w skład którego weszły leśnictwa: Migny, Komasy, Taftowo, Welza i Karbowo o łącznej powierzchni 7189,91 ha. Na podstawie tego samego Zarządzenia z Nadleśnictwa Zaporowo przyłączono leśnictwa Białobór i Rozdroże (Orneta I) o łącznej powierzchni 2872,49 ha, co daje ogólną powierzchnię wynoszącą 10062,40 ha.

Obręb Pieniężno

Obręb Pieniężno wchodzący w skład obecnego Nadleśnictwa Orneta powstał na mocy Zarządzenia nr 27/97 Dyrektora RDLP z dnia 30 grudnia 1997r., wydanego na podstawie Zarządzenia nr 32 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 4 grudnia 1997r. Przekazano do niego 3704,68 ha z obrębu leśnego Łaniewo Nadleśnictwa Wichrowo oraz z Nadleśnictwa Górowo Iławeckie z obrębu Pieniężno 3054,97 ha i Bukowiec 24,06 ha. Z dniem 1 stycznia 1998 r. powierzchnia leśna obrębu wynosiła 6783,71 ha. W latach przedwojennych historia lasów oraz sposoby gospodarowania w nich są podobne do obrębu Orneta. Część przejęta od Nadleśnictwa Górowo Iławeckie na mocy dekretu PKWN z 12 grudnia 1944 roku należała do Nadleśnictwa Iławka, które w 1962 roku zmieniło nazwę na obecną.

       Powierzchnia Nadleśnictwa Orneta ulega ciągłym zmianom na skutek przejmowania gruntów pod zalesienia z Agencji Rolnej Skarbu Państwa. Na dzień 1 stycznia 2004r. wynosiła ona 19 290,22 ha (Obręb Orneta - 11 578,03 ha, Obręb Pieniężno - 7 712,19 ha).

Siedziba Nadleśnictwa

        Siedziba nadleśnictwa była przenoszona wielokrotnie i mieściła się kolejno w obecnym Banku Gdańskim, na ul. 1 Maja 26, na ul. Kościelnej, na ul. Krzywej, na ul. 1 Maja 3 i ponownie na ul. 1 Maja 26.