Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja

Nadleśniczy

 


 

Nadleśnictwem kieruje nadleśniczy na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i ponosi za nią pełną odpowiedzialność, a także reprezentuje nadleśnictwo na zewnątrz. Samodzielnie prowadzi gospodarkę leśną na podstawie planu urządzania lasu, odpowiada za stan lasu.

Nadleśniczy w zakresie swego działania odpowiada przed Dyrektorem RDLP w Olsztynie.

Nadleśniczy wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące na obszarze nadleśnictwa, w szczególności ustala, wdraża i aktualizuje regulamin organizacyjny, regulamin kontroli wewnętrznej i regulamin pracy. Nadleśniczy zatrudnia i zwalnia pracowników nadleśnictwa. Nadleśniczego zastępuje w czasie jego nieobecności zastępca nadleśniczego, a w przypadku nieobecności zastępcy nadleśniczego – wyznaczony inny pracownik. Zakres zastępstwa każdorazowo ustala nadleśniczy. Osoba zastępująca pełni powierzone funkcje wyłącznie w czasie nieobecności nadleśniczego. Jeżeli nadleśniczy nie może pełnić obowiązków służbowych i nie może określić zakresu zastępstwa, zakres zastępstwa pełnionego przez zastępcę nadleśniczego obejmuje wszystkie zadania i kompetencje nadleśniczego. Zastępca nadleśniczego ponosi w tym przypadku całkowitą odpowiedzialność za decyzje podjęte w czasie pełnienia tego zastępstwa.

Zastępca Nadleśniczego

 


 

Zastępca nadleśniczego odpowiedzialny jest za całokształt sfery produkcyjnej w Nadleśnictwie, kieruje Działem Gospodarki Leśnej oraz pracą leśniczych.

Do zadań Działu Gospodarki Leśnej należy prowadzenie całokształtu prac związanych z planowaniem, organizacją koordynacją i nadzorem w zakresie nasiennictwa, selekcji, hodowli lasu, ochrony lasu, w tym ochrony przeciwpożarowej, ochrony przyrody, zagospodarowania, użytkowania i urządzania lasu oraz edukacji. Zastępca nadleśniczego w szczególności nadzoruje i prowadzi sprawy związane ze sprzedażą drewna, a także nadzoruje realizację zadań związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa (w zakresie powierzonym przez kierownika urzędu administracji publicznej).

Główny Księgowy

 


 

Ponosi odpowiedzialność za wykonanie obowiązków w zakresie rachunkowości. Przy pomocy Działu Finansowo-Księgowego wykonuje zadania związane z prowadzeniem spraw dotyczących gospodarki finansowej nadleśnictwa, kontroluje poprawność ewidencji księgowej prowadzonej w ramach kontroli wewnętrznej dokumentów finansowo-księgowych nadleśnictwa, prowadzi windykację wszystkich należności. Główny księgowy opracowuje regulamin kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów w nadleśnictwie oraz zestawienia planów finansowo - gospodarczych, prowadzi kasę nadleśnictwa, rachunkowość, zajmuje się kontrolą formalnorachunkową, analizą i sprawozdawczością finansowo-księgową. Prowadzi sprawy związane ze sprzedażą drewna i obrotem materiałowym, z inwentaryzacją składników majątkowych nadleśnictwa oraz obrotem i ewidencją środków trwałych.

Inżynier Nadzoru

 


 

Odpowiedzialny jest w ramach kontroli instytucjonalnej za kontrolę, ochronę zasobów i udostępnianie lasów i odpowiada przed nadleśniczym za ich prawidłowe przeprowadzenie.

Do zadań Inżyniera Nadzoru w szczególności należy: prowadzenie kontroli funkcjonalnej w nadleśnictwie w zakresie ustalonym przez nadleśniczego lub zastępcę nadleśniczego. Inżynier nadzoru współpracuje z zastępcą nadleśniczego w sprawach dotyczących planowania gospodarczego, koordynacji i realizacji prac gospodarczych w nadleśnictwie. Prowadzi sprawy związane z inicjowaniem lub wdrażaniem innowacji. Inżynier nadzoru prowadzi całokształt spraw związanych łowiectwem.

Sekretarz i dział administracyjno-gospodarczy

 


 

Do zadań Sekretarza w szczególności należy realizacja zadań wynikających z całokształtu zagadnień obejmujących pełną obsługę administracyjną nadleśnictwa: prowadzenie spraw związanych z sekretariatem nadleśnictwa, zaopatrzeniem, remontami, zakupami oraz budową środków trwałych infrastruktury nadleśnictwa, transportem i jego ewidencją, umowami dzierżaw i najmu mieszkań, budynków i budowli, podatkami lokalnymi, organizacją i realizacją zamówień publicznych, a także koordynacją spraw dotyczących instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej. Sekretarz nadzoruje i prowadzi sprawy dotyczące stanu posiadania, ewidencji lasów i gruntów oraz ich udostępniania.

Stanowisko ds. pracowniczych

 


 

Odpowiada za całokształt spraw pracowniczych w rozumieniu Kodeksu pracy, PUZP dla pracowników PGL LP oraz innych unormowań prawnych obowiązujących w tym zakresie. W szczególności zobowiązany jest do prowadzenia: ewidencji osobowej, spraw związanych z ubezpieczeniami, płacami oraz szkoleniami pracowników.

Straż leśna

 


 

Straż Leśna jest specjalną komórką w strukturze organizacyjnej nadleśnictwa, we współdziałaniu z policją, prokuraturą i innymi służbami zajmuje się zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego, a także przeciwdziała szkodnictwu leśnemu. Straż leśna na terenie lasu prowadzi sprawy karne, może karać mandatami karnymi, kierować wnioski o ukaranie do sądu i występować, jako oskarżyciel publiczny.