Wydawca treści Wydawca treści

Zasady korzystania z terenów leśnych i obiektów turystycznych w Nadleśnictwie Orneta

Tereny leśne

Ustawa z dnia 28 września 1991 r o lasach (z póz. zm.) ustanawia, że lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są ogólnodostępne dla ludności, z pewnymi ograniczeniami jak np. objęcie stałym zakazem wstępu:

- upraw leśnych do 4 m wysokości, uprawy nie są oznaczone tablicami zakazu wstępu, mimo tego nie można na ich teren wchodzić,

- powierzchni doświadczalnych i drzewostanów nasiennych – oznaczone tablicami zakaz wstępu,

- ostoi zwierząt,

Okresowo nadleśniczy może również wprowadzić zakaz wstępu np. :

- w okresie bardzo dużego zagrożenia pożarowego,

- na powierzchnie, na których prowadzone są prace gospodarcze,

w takim przypadku tereny objęte zakazem wstępu są oznaczone tablicami zakaz wstępu. 

W lesie można wypoczywać, spacerować, zbierać owoce runa leśnego pamiętając jednak, że takie wejście do lasu i korzystanie z jego dobrodziejstw odbywa się na własną odpowiedzialność osoby korzystającej. Turysta – osoba korzystająca powinna mieć świadomość o zagrożeniach mogących nastąpić w lesie takich jak:

- siła wyższa (gołoledź, wywroty, złomy, złamane konary i gałęzie,  itp.),

- owady (kleszcze, szerszenie, osy, itp.),

- niebezpieczne zwierzęta (żmije, dziki, itp.),

- nierówności terenu (przeszkody, koleiny na drogach),

- zabłąkanie w dużych kompleksach leśnych itp.,

Poruszając się po lesie omijamy miejsca gdzie:

- wykonywane są prace gospodarcze – oznaczone tablicą zakaz wstępu,

- pszczelarze wystawiają ule,

- prowadzone są zabiegi ograniczające gradację owadów – oznaczone tablicą zakaz wstępu,

- inne miejsca oznakowane zakazem lub ograniczeniem wstępu.

Obiekty turystyczne

W naszym nadleśnictwie utworzono kilka obiektów turystycznych i edukacyjnych. Zasady korzystania z nich określają regulaminy opracowane z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa użytkownikom.

Znajdująca się w nich infrastruktura jak i otoczenie poddawane są przez leśników bieżącym przeglądom. Korzystanie z nich przy przestrzeganiu zasad ujętych w regulaminach daje korzystającym poczucie bezpieczeństwa.

 

Zapraszamy do korzystania z nich i przekazywania nam, uwag dotyczących ich stanu oraz Państwa oczekiwań, które postaramy się spełnić.